Projekt/Project

Celem projektu Dziedzictwo Marka J. Siemka. Archiwizacja, edycja, interpretacja jest kompleksowe opracowanie, interpretacja i publikacja dorobku naukowego Marka J. Siemka. Obejmie ona archiwizację spuścizny rękopiśmiennej, prace analityczno-krytyczne, zmierzające do wydobycia najważniejszych składników jego dziedzictwa filozoficznego oraz szeroko zakrojone przedsięwzięcia edytorskie, w tym przede wszystkim publikację Dzieł filozofa, w tym dwóch niepublikowanych wcześniej książek, ineditów oraz tekstów rozproszonych, a także wydanie tomu rozpraw uczniów Profesora Siemka i kontynuatorów jego myśli. Archiwum zostanie wzbogacone o dokumenty pozyskane od placówek naukowych, z którymi współpracował Profesor oraz od osób prywatnych. Sporządzona zostanie również pełna bibliografia prac prof. Siemka i o prof. Siemku. Prócz tego w ramach projektu przewidziana jest inwentaryzacja bogatego księgozbioru prof. Siemka. Bibliografia oraz najważniejsze dokumenty odnalezione w archiwum zostaną umieszczone na tej stronie internetowej, która poświęcona jest Markowi Siemkowi i problematyce, jaką się zajmował. Projekt przewiduje również organizację konferencji z udziałem gości zagranicznych poświęconej myśli Marka J. Siemka i jej związkom z filozofią współczesną.