Marek J. Siemek

Profesor Marek J. Siemek (1942-2011) był jednym z czołowych polskich filozofów okresu powojennego. Od czasu studiów aż do końca swej kariery akademickiej związany był z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń m.in. Bronisława Baczki i Leszka Kołakowskiego, w swoich pracach twórczo rozwijał ważne wątki filozoficzne i metodologiczne należące do dziedzictwa Warszawskiej Szkoły Historyków Idei. Do głównych obszarów jego zainteresowań należały: historia klasycznej i współczesnej filozofii niemieckiej, filozofia społeczna, filozoficzne teorie intersubiektywności, filozoficzna refleksja nad nowoczesnością. Wiele jego prac, publikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, znalazło wielkie uznanie krajowego i światowego środowiska filozoficznego. Jest on m.in. autorem przełomowych interpretacji filozofii Kanta i Fichtego, oryginalnego odczytania fenomenologii Husserla oraz szeroko dyskutowanego w Polsce i za granicą projektu transcendentalnej filozofii społecznej. Profesor Siemek ma też olbrzymie zasługi dla rozwijania filozoficznego dialogu polsko-niemieckiego. W uznaniu jego dokonań na tym polu został on w 2006 roku uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu w Bonn. W roku 2010 Profesor Siemek otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za całokształt twórczości. W roku 2011 został uhonorowany pośmiertnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Professor Marek J. Siemek (1942-2011) was one of the leading Polish philosophers of the post-war period. Throughout his academic carrier he was associated with the Institute of Philosophy at the University of Warsaw. Being a student of Bronisław Baczko and Leszek Kołakowski among others, he creatively elaborated on many important philosophical and methodological issues belonging to the heritage of the Warsaw School of the History of Ideas. His main interests included the history of classical and contemporary German philosophy, social philosophy, philosophical theories of intersubjectivity as well as philosophical reflection on modernity. Many of his works, published in Poland and abroad, were acclaimed and praised by the national and international philosophical communities. Siemek was also the author of some groundbreaking interpretations of Kant’s and Fichte’s philosophy, an original interpretation of Husserl’s phenomenology, and his own, innovative concept of transcendental social philosophy, widely discussed in Poland and abroad. Professor Siemek’s contributions to the development of the Polish-German philosophical dialogue were essential, too. In recognition of his achievements in this regard he was honoured with an honorary doctorate from the University of Bonn in 2006. In 2010, Professor Siemek was awarded the Ministry of Science and Higher Education Award for his lifetime achievement. In 2011, he was posthumously honoured by the President of the Republic of Poland, Mr. Bronisław Komorowski, with the Order of Polonia Restituta.