Projekt/Project

Celem projektu Dziedzictwo Marka J. Siemka. Archiwizacja, edycja, interpretacja jest kompleksowe opracowanie, interpretacja i publikacja dorobku naukowego Marka J. Siemka. Obejmie ona archiwizację spuścizny rękopiśmiennej, prace analityczno-krytyczne, zmierzające do wydobycia najważniejszych składników jego dziedzictwa filozoficznego oraz szeroko zakrojone przedsięwzięcia edytorskie, w tym przede wszystkim publikację Dzieł filozofa, w tym dwóch niepublikowanych wcześniej książek, ineditów oraz tekstów rozproszonych, a także wydanie tomu rozpraw uczniów Profesora Siemka i kontynuatorów jego myśli. Archiwum zostanie wzbogacone o dokumenty pozyskane od placówek naukowych, z którymi współpracował Profesor oraz od osób prywatnych. Sporządzona zostanie również pełna bibliografia prac prof. Siemka i o prof. Siemku. Prócz tego w ramach projektu przewidziana jest inwentaryzacja bogatego księgozbioru prof. Siemka. Bibliografia oraz najważniejsze dokumenty odnalezione w archiwum zostaną umieszczone na tej stronie internetowej, która poświęcona jest Markowi Siemkowi i problematyce, jaką się zajmował. Projekt przewiduje również organizację konferencji z udziałem gości zagranicznych poświęconej myśli Marka J. Siemka i jej związkom z filozofią współczesną.

The aim of the project Heritage of Marek J. Siemek. Archiving, editing, interpretation is a comprehensive edition, interpretation and publication of the scientific legacy of Professor Marek J. Siemek. It covers the archiving of the manuscripts, the analytical and critical actions aimed at extracting the most important components of his philosophical legacy, and an extensive editorial project, that is, first and foremost, the publication of the philosopher’s works, including two unpublished books, inedita and dispersed texts, as well as the publication of a volume of essays by the students and followers of Professor Siemek. The archive will be enriched with documents obtained from the scientific institutions with which Professor Siemek collaborated as well as from private persons. A complete bibliography of Professor Siemek’s works as well as of works about him will be compiled too. In addition, the project includes an inventory of the rich book collection of Professor Siemek. The bibliography and the most important documents found in the archive will be placed on the present website devoted to Professor Siemek and the philosophical problems he dealt with. Finally, the research project envisages the organization of an international conference dedicated to the thought of Marek J. Siemek and its affiliations with contemporary philosophy.